Isaiah 45. The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. 17 Nguni't ang Israel ay ililigtas ng Panginoon ng walang hanggang kaligtasan: kayo'y hindi mangapapahiya o mangalilito man magpakailan man. Full Sermon (69) Outlines (14) ... , Isaiah 45:1, Isaiah 45:4-6, 1 Thessalonians 1:1-5. New Content: Bible Study Videos and Images from WordBoard. Contact | Disclaimer | Also includes biographies of saints celebrated during the week. Isaiah 50. Magsasabi baga ang putik sa nagbibigay anyo sa kaniya, Anong ginagawa mo? Tagalog/Filipino (2) Spanish (1) Sermon Type . Isaiah 41:10 says, “Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.” Without a doubt, this is a verse that was given to bring peace to those who love the Lord. o ang iyong gawa, Siya'y walang mga kamay? Isaiah 52. We provide Filipino to English Translation. I am the LORD, and there is none else. 66. Poon, maglilingkod sa ‘yo, tanang bansa nitong mundo. 2850 Sermon Outlines & Bible Studies, and still more coming PLUS 100 Job descriptions,150 Small Group resources by over 110 pastors. o sa babae, Ano ang ipinagdamdam mo? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Statement of Faith | 20 Kayo'y mangagpipisan at magsiparito; magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakatanan sa mga bansa: sila'y walang kaalaman na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan, at nagsisidalangin sa dios na hindi makapagliligtas. -- This Bible is now Public Domain. 57 Isaiah 45:6 in Other Translations King James Version (KJV) That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. At sa mga lunsod, mga pintong tanso'y aking … 17Nguni't ang Israel ay ililigtas ng Panginoon ng walang hanggang kaligtasan: kayo'y hindi mangapapahiya o mangalilito man magpakailan man. 11 Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Banal ng Israel, at ng May-lalang sa kaniya, Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating; tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay, magutos kayo sa akin. 52 19 Ako'y hindi nagsalita ng lihim, sa dako ng lupain ng kadiliman; hindi ako nagsabi sa lahi ni Jacob, Hanapin ninyo ako ng walang kabuluhan: akong Panginoon ay nagsasalita ng katuwiran, ako'y nagpapahayag ng mga bagay na matuwid. 42 43 But now thus says the L ord, m he who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel: n “Fear not, for I have redeemed you; o I have called you by name, you are mine. Tagalog Bible: Isaiah. 14 Ganito ang sabi ng Panginoon, Ang yari ng Egipto, at ang kalakal ng Etiopia, at ang mga Sabeo, sa mga taong matatangkad, ay magsisiparito sa iyo, at sila'y magiging iyo; sila'y magsisisunod sa iyo, sila'y magsisidaang may tanikala; at sila'y mangagpapatirapa sa iyo, sila'y magsisipamanhik sa iyo, na mangagsasabi, Tunay na ang Dios ay nasa iyo; at walang ibang Dios. hindi baga ang Panginoon? Isaiah 45:18 Longer parenthetical passages such as this one are in the Hebrew text, and should not be confused with the general use of parentheses as a way to … IS 45:15 Verily thou art a God that hidest thyself, O God of Israel, the Saviour. Add Bookmark. Israel’s Only Savior. 13 Aking ibinangon siya sa katuwiran, at aking tutuwirin ang lahat niyang lakad; kaniyang itatayo ang aking bayan, at kaniyang palalayain ang aking mga natapon, hindi sa halaga o sa kagantihan man, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis, kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan; 4 Isaiah 64. 14Ganito ang sabi ng Panginoon, Ang yari ng Egipto, at ang kalakal ng Etiopia, at ang mga Sabeo, sa mga taong matatangkad, ay magsisiparito sa iyo, at sila'y magiging iyo; sila'y magsisisunod sa iyo, sila'y magsisidaang may tanikala; at sila'y mangagpapatirapa sa iyo, sila'y magsisipamanhik sa iyo, na mangagsasabi, Tunay na ang Dios ay nasa iyo; at walang ibang Dios. 36 IS 45:16 They shall be ashamed, and also confounded, all of them: they shall go to confusion together that are makers of idols. “This is what the LORD says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of to subdue nations before him and to strip kings of their armor, to open doors before him so that gates will not be shut: I will go before you and will level the mountains; I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. Isaiah 54. 2 He was in the beginning with God. en (Isaiah 9:6, 7) The dying patriarch Jacob prophesied about this future ruler, saying: “The scepter will not turn aside from Judah, neither the commander’s staff from between his feet, until Shiloh comes; and to him the obedience of the peoples will belong.” —Genesis 49:10. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. There is nothing done without him. Isaiah 45. 2Ako'y magpapauna sa iyo, at, papatagin ko ang mga bakobakong dako: aking pagwawaraywarayin ang mga pintuang tanso, at aking puputulin ang mga halang na bakal: 3At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman, at ang mga natatagong kayamanan sa mga lihim na dako, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon na tumatawag sa iyo sa inyong pangalan, sa makatuwid baga'y ang Dios ng Israel. 25 Sa Panginoon ay aariing ganap ang buong lahi ng Israel, at luluwalhati. Mission | Isaiah 45 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis, kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan; Theme. 41 And I will give unto You the treasures of darkness, and the hidden riches of secret places: that You mayest know that I am Jehovah, who calls You by Your name, the God of Israel. Now, let us listen to the text. 5 Isaiah 58. 16 Sila'y mangapapahiya, oo, mangalilito silang lahat; sila'y magsisipasok sa pagkalito na magkakasama na mga manggagawa ng mga diosdiosan. Chapter 45. 5 Ako ang Panginoon, at walang iba; liban sa akin ay walang Dios. 22Kayo'y magsitingin sa akin, at kayo'y mangaligtas, lahat na taga wakas ng lupa: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin. Isaiah 55. Isaiah 47. 9 Sa aba niya, na nakikipagpunyagi sa May-lalang sa kaniya! 7 16Sila'y mangapapahiya, oo, mangalilito silang lahat; sila'y magsisipasok sa pagkalito na magkakasama na mga manggagawa ng mga diosdiosan. 25 23 Ako'y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katuwiran, at hindi babalik, na sa akin ay luluhod ang bawa't tuhod, bawa't dila ay susumpa. Isaiah 48. Downloads Male Voice (MP3) Female Voice (MP3) Entire Book (PDF) Text Settings. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. 12-13. Judah was going through times of revival and times of rebellion. 2 “Ako ang maghahanda ng iyong daraanan, mga bundok doo'y aking papatagin. 9Sa aba niya, na nakikipagpunyagi sa May-lalang sa kaniya! Is the “The Suffering Servant” prophecy in Isaiah 53 about Jesus? 16 Reflections on the Readings used in the daily celebration of the Eucharist in the Catholic Church. 63 45. Isaiah 49. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. (translation: Tagalog: … Isaiah 45 is the forty-fifth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible. Isaiah 61. 30 31 Lucifer is the name of various mythological and religious figures associated with the planet Venus.Due to the unique movements and discontinuous appearances of Venus in the sky, mythology surrounding these figures often involved a fall from the heavens to earth or the underworld. Related Content previous next. Isaiah 63. Date of Writing: The book of Isaiah was written between 739 and 681 B.C. 44 40 November 22, 2020, Christ the King/Reign of Christ, Ord Time 34, Proper 29 Isaiah 53. 13 Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. What does “how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news” mean in Isaiah 52:7? He makes peace, put here for all good; and creates evil, not the evil of sin, but the evil of punishment. Isaiah 45 “This is what the LORD says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of to subdue nations before him and to strip kings of their armor, to open doors before him so that gates will not be shut: I will go before you and will level the... Read verse in New International Version Ako ang inyong Diyos. American Standard Version (ASV) that they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none besides me: I am Jehovah, and there is none else. 17 at walang Dios liban sa akin: isang ganap na Dios at Tagapagligtas; walang iba liban sa akin. Isaiah 56. What does it mean to be a root out of dry ground (Isaiah 53:2)? God shall empower his right hand, and he shall crush the strength of mighty kings. Isaiah 57. sinong nagpahayag niyaon nang una? God is a Savior when He … Reflection Dear sisters and brothers, Today, we have a very interesting text from the Gospel of Matthew (Matthew 22:15-21). 12 Aking ginawa ang lupa, at nilalang ko ang tao rito: ako, sa makatuwid baga'y ang aking mga kamay, nagladlad ng langit, at sa lahat ng natatanaw roon ay nagutos ako. Isaias 45:6 - Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw, at mula sa kalunuran, na walang iba liban sa akin: ako ang Panginoon, at walang iba. 45 Thus says the Lord to () his anointed, to Cyrus, whose right hand I have graspedto subdue nations before him and () to loose the belts of kings, to open doors before him that gates may not be closed: 2 “I will go before you and () level the exalted places, [] I will break in pieces the doors of bronzand cut through the bars of iron, 3 I will give you the treasures of darkness 10 Sa aba niya na nagsasabi sa ama, Ano ang naging anak mo? It is designed to help Christians learn more about the Bible they love so much and to think through it the way God intended. Isaiah 51. Bookmarks. Isaiah 45:1-25—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. 59 Isaiah has 6 jobs listed on their profile. Isaiah translation in English-Tagalog dictionary. 29 The Word Became Flesh . 48 at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. 27 61 14 22 7Aking inilalagay ang liwanag, at nililikha ko ang kadiliman; ako'y gumagawa ng kapayapaan, at lumilikha ako ng kasamaan; ako ang Panginoon, na gumagawa ng lahat na bagay na ito. God referred to Himself as a Savior in the Old Testament before Jesus arrived and became our Savior to forgive our sins. Isaiah 65. Isaiah 45:8 Or “and blossom with mercy” (LXX). 15 Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. o ang iyong gawa, Siya'y walang mga kamay? Purpose of Writing: The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan.” The Book of Isaiah (Hebrew: ספר ישעיהו ‎, [ˈsɛ.fɛr jə.ʃaʕ.ˈjaː.hu]) is the first of the Latter Prophets in the Hebrew Bible and the first of the Major Prophets in the Christian Old Testament. 2 Ako'y magpapauna sa iyo, at, papatagin ko ang mga bakobakong dako: aking pagwawaraywarayin ang mga pintuang tanso, at aking puputulin ang mga halang na bakal: Ang mga troll ay maaaring hilahin tayo sa kanilang mga salita, ngunit kailangan nating umasa sa kanyang Espiritu upang manalo sa kanila. 21Kayo'y mangagpahayag, at mangagpasapit; oo, magsanggunian silang magkakasama: sinong nagpakilala nito mula nang mga unang panahon? 15 Katotohanang ikaw ay Dios na nagkukubli, Oh Dios ng Israel, na Tagapagligtas. Blue Letter Bible is now partnering with WordBoard—a whiteboard animation project developed by James Street that focuses on explaining books or passages in the Bible in a fun, simple way. Isaiah 45 New International Version 1 “This is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of to subdue nations before him and to strip kings of their armor, to open doors before him so that gates will not be shut: 2 I will go before you and will level the mountains [1]; I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. 23Ako'y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katuwiran, at hindi babalik, na sa akin ay luluhod ang bawa't tuhod, bawa't dila ay susumpa. 3. Isaiah 45:7 Or “woe, disaster, calamity (judgment), affliction, disturbance, distress, misery, trouble.” Isaiah 45:8 The Hebrew word for “salvation,” yesha’, is nearly identical to the Hebrew name Yeshua (Jesus). hindi baga ang Panginoon? Bibliya Tagalog Holy Bible. 37 Copyrights. Judah was going through times of revival and times of rebellion. 4Dahil sa Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili tinawag kita sa iyong pangalan: aking pinamagatan ka, bagaman hindi mo nakilala ako. The Word Became Flesh John 1:1-18. 38 Magsasabi baga ang putik sa nagbibigay anyo sa kaniya, Anong ginagawa mo? 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 15Katotohanang ikaw ay Dios na nagkukubli, Oh Dios ng Israel, na Tagapagligtas. 21 Kayo'y mangagpahayag, at mangagpasapit; oo, magsanggunian silang magkakasama: sinong nagpakilala nito mula nang mga unang panahon? 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. 19 6 There is nothing in idols worthy of regard. 5 The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is one of the Books of the Prophets Text. Chapter 45 - Isaiah | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. View Isaiah Harris’ profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. 3 en (Isaiah 9:6, 7) The dying patriarch Jacob prophesied about this future ruler, saying: “The scepter will not turn aside from Judah, neither the commander’s staff from between his feet, until Shiloh comes; and to him the obedience of … 24Sa Panginoon lamang, sasabihin ng isa tungkol sa akin, ang katuwiran at kalakasan: sa makatuwid baga'y sa kaniya magsisiparoon ang mga tao, at ang lahat na nagiinit laban sa kaniya ay mangapapahiya. Isaiah 46. Default. that gates may not be closed: 2 “I will go before you. 25Sa Panginoon ay aariing ganap ang buong lahi ng Israel, at luluwalhati. Isaiah 60. 11 Isaias 45:20 - Kayo'y mangagpipisan at magsiparito; magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakatanan sa mga bansa: sila'y walang kaalaman na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan, at nagsisidalangin sa dios na hindi makapagliligtas. 13Aking ibinangon siya sa katuwiran, at aking tutuwirin ang lahat niyang lakad; kaniyang itatayo ang aking bayan, at kaniyang palalayain ang aking mga natapon, hindi sa halaga o sa kagantihan man, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. We also provide more translator online here. 45 This is Jehovah’s message to Cyrus, God’s anointed, whom he has chosen to conquer many lands. What a precious verse for us to consider. 39 Isaiah 9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. ... 2020, 8:45 AM by Fermel Distajo [ updated Oct 28, 2020, 8:06 PM] Worship Leader: PJ. Isaiah 45. English-Tagalog Bible. Blair Parke Sepia. The word "Holy" is the key word in this Scripture. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. and r to loose the belts of kings, to open doors before him. 18 Isaiah 45 [[[[[IS 45:1 Thus saith the LORD to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him; and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaved gates; and the gates shall not be shut; Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis, kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan; Ako'y magpapauna sa iyo, at, papatagin ko ang mga bakobakong dako: aking … 6Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw, at mula sa kalunuran, na walang iba liban sa akin: ako ang Panginoon, at walang iba. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Isaiah, chapter 43 of the Tagalog Holy Bible 49 He will take their weapons for war from kings. Commentary on Isaiah 41:21-29 (Read Isaiah 41:21-29) There needs no more to show the folly of sin, than to bring to notice the reasons given in defence of it. Hide Footnotes. Belma. Commentary on Isaiah 45:5-10 (Read Isaiah 45:5-10) There is no God beside Jehovah. 7 Aking inilalagay ang liwanag, at nililikha ko ang kadiliman; ako'y gumagawa ng kapayapaan, at lumilikha ako ng kasamaan; ako ang Panginoon, na gumagawa ng lahat na bagay na ito. 64 Isaiah 45:15 (NASB) In Isaiah 43:3 God promised that Egypt and Cush would be their ransom and in verse 14 He repeats the promise. Author: Isaiah 1:1 identifies the author of the book of Isaiah as the Prophet Isaiah. Print. Isaiah 59. 65 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. Isaiah 45 Living Bible (TLB). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The original text was written in Hebrew language. isang bibinga sa gitna ng mga bibinga sa lupa! 60 4. 43 Show Text Version Hide Text Version. Then he will beat the countries where he goes. Co-Leads: Aileen. Isaias 60, 1-6 Salmo 71, 2. Select a Bible book and chapter to read. 53 Ibubukas ko ang mga pintuang-lunsod para sa kanya habang siya'y pumapasok. View Downloads. Bookmarks Edit. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. 58 10-11. Search results for 'Isaiah 45:14-25' using the 'New International Version'. 26 62 sinong nagpahayag niyaon nang una? 35 What does it mean to set your face like flint in Isaiah 50:7? 8Maghulog, oh kayong mga langit mula sa itaas, at ang alapaap ay pumatak ng katuwiran: bumuka ang lupa, upang maglabas siya ng kaligtasan, at ang katuwiran ay lumabas na kasama niyaon; akong Panginoon ang lumikha. Isaiah 45:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Maghulog, oh kayong mga langit mula sa itaas, at ang alapaap ay pumatak ng katuwiran: bumuka ang lupa, upang maglabas siya ng kaligtasan, at ang katuwiran ay lumabas na kasama niyaon; akong Panginoon ang lumikha. (2) To accomplish God’s purpose with Judah (Ps. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... (Isaiah 45:2) Arcana Coelestia 9496. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 20 24 Sa Panginoon lamang, sasabihin ng isa tungkol sa akin, ang katuwiran at kalakasan: sa makatuwid baga'y sa kaniya magsisiparoon ang mga tao, at ang lahat na nagiinit laban sa kaniya ay mangapapahiya. and s level the exalted places, 1. t I will break in pieces the doors of bronze. 1 The Lord has anointed Cyrus, and the Lord will say, ‘I will hold his right hand. Isaiah 45:3 (2) DN Select Language Afrikaans Albanian Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Maori Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Vietnamese 21 47 10Sa aba niya na nagsasabi sa ama, Ano ang naging anak mo? 32 Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Isaiah 62. 5Ako ang Panginoon, at walang iba; liban sa akin ay walang Dios. 50 at walang Dios liban sa akin: isang ganap na Dios at Tagapagligtas; walang iba liban sa akin. OUTLINE OF CONTENTS. Isaiah 45:11 "Thus saith the LORD, the Holy One of Israel, and his Maker, Ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands command ye me." Isaiah 45. Isaiah 45:1-25. Isaiah 66. 6 Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw, at mula sa kalunuran, na walang iba liban sa akin: ako ang Panginoon, at walang iba. 55 Isaiah 45:14 These words foretell the fact that salvation will be available to believing Gentiles, as well as Jews. 3 At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman, at ang mga natatagong kayamanan sa mga lihim na dako, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon na tumatawag sa iyo sa inyong pangalan, sa makatuwid baga'y ang Dios ng Israel. 4 Dahil sa Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili tinawag kita sa iyong pangalan: aking pinamagatan ka, bagaman hindi mo nakilala ako. Hinirang ni Yahweh si Ciro. Complete, fully searchable information about The United Methodist Hymnal, with audio recordings, printable scores, MIDI files, and page scans. Isaias 45. 11Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Banal ng Israel, at ng May-lalang sa kaniya, Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating; tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay, magutos kayo sa akin. 18 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Dios na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kaniyang itinatag, at hindi niya nilikha na sira, na kaniyang inanyuan upang tahanan: ako ang Panginoon; at wala nang iba. 24 Judah was going through times of revival and times of rebellion. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. They are less than nothing, and worse than nothing. 22 Kayo'y magsitingin sa akin, at kayo'y mangaligtas, lahat na taga wakas ng lupa: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin. 46 Isaiah 45:15. 56 Make known his praise around the world. 54 Night. 45 Thus says the L ord to p his anointed, to Cyrus, q whose right hand I have grasped, to subdue nations before him. Popular Articles Is Cursing Really That Big of a Sin? Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon. ... 9:00 AM - Tagalog Team. IS 45:17 But Israel shall be saved in the LORD with an everlasting salvation: ye shall not be ashamed nor confounded world without end. 10 fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with c my righteous right hand.