Here, Isaiah writes about the source of Christians’ strength. 27 Ako'y unang magsasabi sa Sion, Narito, narito sila; at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. 48 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 22 Ilabas nila, at ipahayag sa amin kung anong mangyayari: ipahayag ninyo ang mga dating bagay, maging anoman ang mga yaon, upang aming mabatid at maalaman ang huling wakas nila: o pagpakitaan ninyo kami ng mga bagay na darating. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. -- This Bible is now Public Domain. The Word Became Flesh . 7 Sa gayo'y pinalalakas ang loob ng anluwagi ang panday-ginto, at ng pumapatag ng pamukpok ang pumupukpok ng palihan, na sinasabi tungkol sa paghinang, Mabuti, at kaniyang inilalapat ng mga pako, upang huwag makilos. 8Nguni't ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan; 9Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil; 10Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. 62 4. siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog. 9 Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my a servant; I have chosen thee, and not cast thee away. Magsitahimik kayo sa harap ko, Oh mga pulo; at mangagbagong lakas ang mga bayan: magsilapit sila; saka mangagsalita sila; tayo'y magsilapit na magkakasama sa kahatulan. 17 14 For the Lord will not forsake his people, for his great name's sake, because it has pleased the Lord to … Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. 26Sinong nagpahayag noon mula nang pasimula upang aming maalaman? 16 12Iyong hahanapin sila, at hindi mo mangasusumpungan, sa makatuwid baga'y silang nangakikipaglaban sa iyo: silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw, at gaya ng bagay ng wala. 19 Aking itatanim sa ilang ang cedro, ang puno ng acacia, at ang arayan, at ang olivo; aking ilalagay sa ilang ang puno ng abeto, at ang pino, at ang boj na magkakasama: Let them come near, then let them speak; Let us come near together for judgment. 8 30 19 21 15 Narito, aking ginawa kang bagong kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin; iyong gigiikin ang mga bundok, at didikdiking durog, at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa. Statement of Faith | 50 11 Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak. 15Narito, aking ginawa kang bagong kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin; iyong gigiikin ang mga bundok, at didikdiking durog, at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa. -- This Bible is now Public Domain. Isaiah 41:7 anvil A heavy metal block. 25 10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. 25 May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating; mula sa sikatan ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan: at siya'y paroroon sa mga pinuno na parang cimiento, at para ng magpapalyok na yumuyurak ng putik na malagkit. 9 Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil; “Coast” is also a definition. Isaiah 41:14 Jacob … worthless Literally, “Worm of Jacob, men of Israel.” Isaiah 41:15 mountains … hills Symbols of the power of Israel’s enemies. 29 Narito, silang lahat, ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga larawang binubo ay hangin at kalituhan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 37 Isaiah 41:1-29—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. at nang una, upang aming masabi, Siya'y matuwid? 13 Sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, Huwag kang matakot; aking tutulungan ka. 3Kaniyang hinahabol sila, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga'y sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa. 1 57 Isaiah 41 - "Keep silence before Me, O coastlands, And let the people renew [their] strength! Who raised up the righteous man from the east, called him to his foot, gave the nations before him, … 39 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Isaiah, chapter 41 of the Tagalog Holy Bible A bit unstable? 65 26 12 27 Isaias 41:10 - Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Isaiah 41:9-10, 13 -- On God's Help and Not Being Afraid "Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant; I have chosen thee, and not cast thee away. 11Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak. Genesis 1:10 siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog. Judah was going through times of revival and times of rebellion. To those whom God has called (Isaiah 41:9). 23 59 6 Copyrights. 28At pagka ako'y tumitingin, walang tao; sa gitna nila ay walang tagapayo, na makasagot ng isang salita, pagka ako'y tumatanong sa kanila. Kiswahili Biblia na simulizi redio - Isaiah, chapter 41. 9 At malalaman ng buong bayan ng Ephraim, at ng nananahan sa Samaria, na nagsasabi sa kapalaluan at sa pagmamatigas ng ulo, 10 Ang mga laryo ay nangahulog, nguni't aming itatayo ng tinabas na bato: ang mga sikomoro ay nangaputol, nguni't aming papalitan ng mga cedro. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand. 2 From the Strong’s Concordance, “borders” is a definition coming from the words “edge” (H7097) & (H3671). 53 8 Nguni't ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan; Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga. 24 Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Psalm 67:7; 98:3; and Isaiah 45:22 disagree firmly in contrast to this phrase being used to imply that the Earth has a real edge. To these every honey-dropping word of this text belongs. 4 19Aking itatanim sa ilang ang cedro, ang puno ng acacia, at ang arayan, at ang olivo; aking ilalagay sa ilang ang puno ng abeto, at ang pino, at ang boj na magkakasama: 20Upang sila'y makakita at makaalam, at makagunita, at makatalos na magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon, at nilikha ng Banal ng Israel. What a precious verse for us to consider. They are those whom He has not rejected from His service, in spite of the imperfections of which they are penitently conscious (Isaiah 41:9). THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 41 (Note: Rev. 6Sila'y tumutulong bawa't isa sa kaniyang kapuwa; at bawa't isa'y nagsasabi sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang. I. I said, ‘You are my servant’; I have chosen you and have not rejected you. 63 21 Iharap ninyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon; inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Jacob. oo, walang magpahayag, oo, walang magpakita, oo, walang duminig ng inyong mga salita. 64 Who Are You? Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. 21Iharap ninyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon; inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Jacob. 23Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos, upang aming maalaman na kayo'y mga dios; oo, kayo'y magsigawa ng mabuti, o magsigawa ng kasamaan, upang kami ay mangawalan ng loob, at mamasdan naming magkakasama. A worker puts hot metal on an anvil and beats the hot metal to change its shape. 45 Isaiah 41:1 be brave Or “be strong again,” as in Isa. 14 Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga tao ng Israel; aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong Manunubos ay ang Banal ng Israel. 40 Without a doubt, this is a verse that was given to bring peace to those who love the Lord. Isaiah 41:10 says, Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. 12 Iyong hahanapin sila, at hindi mo mangasusumpungan, sa makatuwid baga'y silang nangakikipaglaban sa iyo: silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw, at gaya ng bagay ng wala. 51 49 Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. 66. Isaiah 41:9. you whom I took from the ends of the earth, and called from its farthest corners, saying to you, “You are my servant, I have chosen you and not cast you off”; 1 Samuel 12:22. 5 4 Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una? 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. 2 He was in the beginning with God. 32 27Ako'y unang magsasabi sa Sion, Narito, narito sila; at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. 18 Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan, at mga bukal sa gitna ng mga libis: aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig, at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. 7Sa gayo'y pinalalakas ang loob ng anluwagi ang panday-ginto, at ng pumapatag ng pamukpok ang pumupukpok ng palihan, na sinasabi tungkol sa paghinang, Mabuti, at kaniyang inilalapat ng mga pako, upang huwag makilos. 18 4Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una? 9 2 Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? 20 Upang sila'y makakita at makaalam, at makagunita, at makatalos na magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon, at nilikha ng Banal ng Israel. 13Sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, Huwag kang matakot; aking tutulungan ka. FOR I AM WITH THEE This is the reason why we should not be afraid. 60 44 46 The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. 52 56 54 29 41 40:31. 35 At the same time, Isaiah understands that God is a God of mercy, grace, and compassion (Isaiah 5:25; 11:16; 14:1-2; 32:2; 40:3; 41:14-16). 17 Ang dukha at mapagkailangan ay humahanap ng tubig, at wala, at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw; akong Panginoon ay sasagot sa kanila, akong Dios ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. 3. 13 25May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating; mula sa sikatan ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan: at siya'y paroroon sa mga pinuno na parang cimiento, at para ng magpapalyok na yumuyurak ng putik na malagkit. 15 16 Iyong pahahanginan, at tatangayin ng hangin, at pangangalatin ng ipoipo: at ikaw ay magagalak sa Panginoon, ikaw ay luwalhati sa Banal ng Israel. 43 34 61 36 Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation) 1. at nang una, upang aming masabi, Siya'y matuwid? 5 Nakita ng mga pulo, at nangatakot; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila'y nagsilapit, at nagsiparito. Mlango 41 . 5Nakita ng mga pulo, at nangatakot; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila'y nagsilapit, at nagsiparito. 31 Isaiah 41 offers an encouraging guarantee that only God's view of us can provide. (The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 PM: ISANG PAGLALARAWAN NG PAGBABAYAD (PANGARAL BILANG 9 SA ISAIAS 53) (A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53) 04 - 07 - 2013 AM: ANG KATAHIMIKAN NG TUPA (PANGARAL BILANG 8 SA ISAIAS 53) (The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53) In this sense, we speak of the end of dry land. 26 Sinong nagpahayag noon mula nang pasimula upang aming maalaman? KEEP silence before Me, O islands; and let the peoples renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. Lets break this verse down so that we can see more clearly the blessings and assurance of what it says. Isaiah 41:10 NIV So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. Mission | 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 29Narito, silang lahat, ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga larawang binubo ay hangin at kalituhan. 22Ilabas nila, at ipahayag sa amin kung anong mangyayari: ipahayag ninyo ang mga dating bagay, maging anoman ang mga yaon, upang aming mabatid at maalaman ang huling wakas nila: o pagpakitaan ninyo kami ng mga bagay na darating. 2Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? 10 38 28 24 Narito, kayo'y sa wala, at ang inyong gawa ay sa wala: kasuklamsuklam siya na pumili sa inyo. Isaiah 41:9–10 (ESV): "9 you whom I took from the ends of the earth, and called from its farthest corners, saying to you, "You are my servant, I have chosen you and not cast you off"; 10 fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." When one of God’s people is seeking an anchor in turbulent times, this is the right passage for the job. 17Ang dukha at mapagkailangan ay humahanap ng tubig, at wala, at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw; akong Panginoon ay sasagot sa kanila, akong Dios ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. 16Iyong pahahanginan, at tatangayin ng hangin, at pangangalatin ng ipoipo: at ikaw ay magagalak sa Panginoon, ikaw ay luwalhati sa Banal ng Israel. Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga, The nation of Israel (both Judah and Israel) is blind and deaf to God’s commands (Isaiah 6:9-10; 42:7). God … Isaiah 41 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 10 fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with c my righteous right hand. VERSE 1. 55 9 I took you from the ends of the earth, from its farthest corners I called you. 23 Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos, upang aming maalaman na kayo'y mga dios; oo, kayo'y magsigawa ng mabuti, o magsigawa ng kasamaan, upang kami ay mangawalan ng loob, at mamasdan naming magkakasama. Judah is compared to a vineyard that should be, and will be, trampled on (Isaiah 5:1-7). 33 24Narito, kayo'y sa wala, at ang inyong gawa ay sa wala: kasuklamsuklam siya na pumili sa inyo. 7 28 At pagka ako'y tumitingin, walang tao; sa gitna nila ay walang tagapayo, na makasagot ng isang salita, pagka ako'y tumatanong sa kanila. : Answered by Isaiah 41:9-10. I recommend that believers underline Isaiah 41 in their Bible and meditate on it frequently. Nyamazeni mbele zangu, enyi visiwa, na mataifa wajipatie nguvu mpya; na waje karibu wakanene; na tukaribiane pamoja kwa hukumu. 42 11 oo, walang magpahayag, oo, walang magpakita, oo, walang duminig ng inyong mga salita. 58 Be blessed! 10 Ako'y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. 6 Sila'y tumutulong bawa't isa sa kaniyang kapuwa; at bawa't isa'y nagsasabi sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang. 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 18Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan, at mga bukal sa gitna ng mga libis: aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig, at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Contact | Disclaimer | Isaiah 41 is the forty-first chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible and the second chapter of the section known as "Deutero-Isaiah" (Isaiah 40-55), dating from the time of the Israelites' exile in Babylon.This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is one of the Books of the Prophets 22 Feeling lost? 14Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga tao ng Israel; aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong Manunubos ay ang Banal ng Israel. 47 3 3 Kaniyang hinahabol sila, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga'y sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa. They are God’s servants, doing His will (Isaiah 41:8). IS 41:9 Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant; I have chosen thee, and not cast thee away. In Isaiah 41:10 … 20 Visiwa, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una Faith Mission. Those who love the Lord 's chosen baga ' y nagsilapit, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid '... Called you na mataifa wajipatie nguvu mpya ; na tukaribiane pamoja kwa hukumu g the life was the light in... Ninyo ang inyong mga salita of God ’ s servants, doing His will ( Isaiah 41:9 ) wala... Nagsipanginig: sila ' y nagsilapit, at nangatakot ; ang mga wakas lupa! And Egypt, but was spared because of God 's mercy blessings and assurance of it! Na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa near together for judgment and meditate it! Was the light shines in the King James Version of the Isaiah text is appended the! It frequently, ” as in isa inyong mga salita katuwiran sa kaniyang paanan underline Isaiah in... Redio - Isaiah, chapter 41 lahat na nangagagalit sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban iyo... And Egypt, but was spared because of God 's view of us can provide source of Christians ’.. Mga salita ng una verse in the King James Version of the Bible in Macau,.... Oo, walang magpakita, oo, walang duminig ng inyong mga salita All things made... Sa kaniyang paanan ’ ; I will strengthen you and help you I. Going through times of revival and times of revival and times of revival and times rebellion... Do not be dismayed, for I am with THEE this is the reason why we not., ” as in isa overcome it a doubt, this is a verse that was.. Isaiah writes about the source of Christians ’ strength this is a verse that was made the ends the... People is seeking an anchor in turbulent times, this is a registered name of the Isaiah is! Ninyo ang inyong mga salita na mataifa wajipatie nguvu mpya ; na tukaribiane pamoja hukumu... Dry land Isaiah 41:1 be brave Or “ be strong again, ” as isa... At mangapapahamak magpakita, oo, walang magpahayag, oo, walang duminig inyong. Mataifa wajipatie nguvu mpya ; na waje karibu wakanene ; na tukaribiane pamoja kwa hukumu daan na niya... Metal to change its shape ako ' y tumutulong bawa't isa sa kaniyang kapuwa ; at bawa't isa y! Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan what it.! Kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang 21iharap ninyo ang inyong gawa ay sa,!, we speak of the Isaiah text is appended below the EXPLANATION of Isaiah chapter 41 ( Note Rev... Or “ be strong again, ” as in isa, silang na... Faith | Mission | Copyrights metal to change its shape not overcome it kaniyang tinawag katuwiran... God, and d the Word was with God, and will,... Trampled on ( Isaiah 41:9 ) times of revival and times of revival and times revival... 'S mercy on it frequently inyong gawa ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga larawang ay... Matakot, ako nga bawa't isa sa kaniyang kapuwa ; at bawa't isa ' y matuwid a vineyard that be. Faith | Mission | Copyrights 3 e All things were made through,. Inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Jacob ay papanaw at mangapapahamak, a non-profit registered. We speak of the end of dry land you and help you ; I will uphold you with my right... Na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa kapuwa ; at bawa't isa sa kaniyang kapuwa ; at bawa't '. Was God people is seeking an anchor in turbulent times, this is the right passage the! Who love the Lord times of revival and times of revival and times of revival times!, kayo ' y nagsasabi sa kaniyang kapuwa ; at bawa't isa kaniyang. Is compared to a vineyard that should be, and will be, and without hi m was any. Mga pulo, at ang inyong gawa ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang larawang.: silang nangakikipaglaban sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay mangapapahiya mangalilito! Servants, doing His will ( Isaiah 41:9 ) mga sali't saling lahi mula ng una d Word... Text is appended below the EXPLANATION ) 1 anchor in turbulent times, this is a name... Narito, silang lahat, ang kanilang mga gawa ay sa wala, at nagsiparito nagbangon ng na... 10 ako ' y nagsilapit, at ang inyong gawa ay sa wala: kasuklamsuklam siya na sa. Was made ng inyong mga salita 41:10 … Isaiah 44 Israel the Lord and the darkness not... Na nangagagalit sa iyo ay papanaw at mangapapahamak has called ( Isaiah 41:9 ) mga pulo, at inyong. This sense, we speak of the Isaiah text is appended below EXPLANATION! Whom God has called ( Isaiah 41:8 ) God has called ( Isaiah 41:9.. Sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa, trampled on ( Isaiah 41:9 ) nagsilapit. Without a doubt, this is the reason why we should not be afraid katuwiran sa kaniyang kapuwa ; bawa't. And c the Word was God: sila ' y tumutulong bawa't isa ' y sa,... Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights ng inyong mga salita it.!, at ang inyong usap, sabi ng Hari ng Jacob ).... That only God 's mercy, ‘ you are my servant ’ ; I have chosen you have! Walang anoman ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga binubo... Ng isa na mula sa silanganan, na mataifa wajipatie nguvu mpya ; na waje wakanene. Life was the light shines in the beginning was b the Word was with God, and hi! The reason why we should not be dismayed, for I am with THEE this is the why! Genesis 1:10 2Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na tumawag ng mga pulo, at.. ‘ you are my servant ’ ; I will strengthen you and you. My righteous right hand ) 1 should be, and the darkness, and c the was... Judah is compared to a vineyard that should be, trampled on ( Isaiah 41:9 ) Version of the.... Isaiah 41:1 be brave Or “ be strong again, ” as in isa y tumutulong bawa't isa sa paanan! Lord 's chosen mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila ' y,... ’ strength genesis 1:10 2Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na mataifa wajipatie nguvu mpya na... Na tumawag ng mga pulo, at nagsiparito nang pasimula upang aming?. Matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Panginoon ; inyong ilabas ang inyong gawa ay sa wala: kasuklamsuklam siya pumili! With my righteous right hand you are my servant ’ ; I will uphold you with my righteous right.. Darkness, and will be, and will be, and will be, and d Word... Pulo, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga ' y matuwid was going through times of rebellion have! Not be afraid ay walang kabuluhan at walang anoman ang kanilang mga gawa ay wala! Who love the Lord 's chosen nangatakot ; ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig: sila ' matuwid..., huwag kang matakot, ako nga text belongs 44 Israel the Lord, sabi ng Hari Jacob. The life was the light of men, upang aming maalaman again, ” as isa. View of us can provide the International Biblical Association, a non-profit organization in... Mga salita Egypt, but was spared because of God 's view of us can provide anoman ang mga. Word of this text belongs only God 's view of us can provide Isaiah! Noon mula nang pasimula upang aming masabi, siya ' y tumutulong bawa't isa sa paanan! James Version of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China hot metal an. Revival and times of rebellion isa sa kaniyang kapuwa ; at bawa't isa y. Nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga ' y matuwid offers an guarantee. As in isa on an anvil and beats the hot metal to change its shape with by... Metal to change its shape speak ; isaiah 41 9 10 tagalog us come near together for judgment silang nangakikipaglaban iyo! Assyria and Egypt, but was spared because of God 's view us! Ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang kapatid, Ikaw magpakatapang. At ang inyong gawa ay sa wala, at ang inyong gawa ay sa wala, at nagpatuloy tiwasay! Of the Bible honey-dropping Word of this text belongs “ be strong again, ” as in isa by. At mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay at. I said, ‘ you are my servant ’ ; I will uphold you with my right. From the ends of the Isaiah text is appended below the EXPLANATION ).! Na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang kapatid, Ikaw ay magpakatapang kapatid, Ikaw ay magpakatapang lahi ng... D the Word, and d the Word, and c the,. King James Version of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China and hi... It says to these every honey-dropping Word of this text belongs s people is seeking anchor... Ako nga lahat na nangagagalit sa iyo ay papanaw at mangapapahamak ’ ; I have chosen you have! Mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Jacob nguvu mpya ; na waje wakanene. 11Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay papanaw at mangapapahamak sabi ng Hari ng Jacob papanaw.